Responsive image

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563

คณะ

สาขาวิชา

แผนการรับ


สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผ่อนผันการชำระค่าเทอม

ข้อมูลการคัดเลือก รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอบที่ 4 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลการคัดเลือก รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

ข้อมูลการคัดเลือก รอบที่ 2

รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ข้อมูลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการ'63

แผนการรับ'63

ข้อมูลคณะ

ค่าเทอม

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน
สำหรับครูแนะแนว

ปฏิทิน TCAS'63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทิน TCAS'63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการรับ TCAS'63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือ TCAS'63

สำหรับผู้สมัคร

สำหรับโรงเรียน

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง