แผนการรับ'63

คณะแพทยศาสตร์
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0101 พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) - 60 - - 60
0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 20 26 6 56
0103 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 5 20 10 5 40
รวม 9 100 36 11 156
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 5 63 10 10 88
รวม 5 63 10 10 88
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 30 70 - - 100
รวม 30 70 - - 100
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 4 47 4 5 100 160
0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 4 47 4 5 - 60
0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 4 47 4 5 - 60
0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 47 4 5 - 60
รวม 16 188 16 20 100 340
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0501 วท.บ. เคมี 40 120 40 40 240
0502 วท.บ. ชีววิทยา 50 150 20 30 250
0503 วท.บ. ฟิสิกส์ 20 80 10 10 250
0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ 30 20 10 10 70
0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 30 85 5 40 160
0506 วท.บ. สถิติ 30 80 20 20 150
0507 วท.บ. จุลชีววิทยา 23 25 5 7 60
รวม 233 560 110 157 1,050
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 10 55 10 5 80
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 18 80 12 10 120
0603 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) 11 25 24 20 80
0604 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) 10 22 23 20 75
0605 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 14 54 6 6 80
0606 วท.บ. สัตวศาสตร์ 10 65 5 5 85
0607 วท.บ. ประมง 35 35 5 5 80
รวม 108 336 85 71 600
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 5 25 10 10 50
รวม 5 25 10 10 50
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
0801 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 25 10 10 60
0802 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 30 10 5 50
0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 30 30 10 10 80
รวม 50 85 30 25 190
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
0901 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 40 30 5 5 - 80
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 100 50 40 50 290
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 75 75 20 10 - 180
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต 60 40 20 10 40 170
0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 30 30 45 20 - 125
0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 80 40 40 - - 160
รวม 335 315 180 85 90 1,005
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 ระบบเทียบเข้า ระบบต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น
1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 300 35 35 30 140 60 600
รวม 300 35 35 30 140 60 600
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 25 20 10 5 60
1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 24 20 6 5 55
1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 25 33 1 1 60
1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 20 20 5 5 50
1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 14 14 4 3 35
1106 วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง 20 20 5 5 50
รวม 128 127 31 24 310
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 560 420 140 280 200 1,600
1202 บธ.บ. การตลาด 120 90 30 60 - 300
1203 บธ.บ. การจัดการ 200 150 50 100 50 550
1204 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60 45 15 30 50 200
1205 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 15 5 10 - 50
1206 บธ.บ. การบริหารการเงิน 100 75 25 50 - 250
1207 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 12 9 3 6 - 30
1208 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 15 5 10 - 50
1209 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60 45 15 30 - 150
รวม 1,152 864 288 576 300 3,180
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 50 190 30 30 300
1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 50 190 30 30 300
1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 5 15 5 5 30
รวม 105 395 65 65 630
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย 60 36 12 12 120
1402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 10 20 20 10 60
1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 20 30 5 5 60
1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 25 5 5 50
1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 25 5 5 50
1406 ศศ.บ. ภาษาจีน 18 30 6 6 60
1407 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) 5 35 5 5 50
1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 25 15 5 5 50
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 40 20 10 10 80
1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม 40 40 10 10 100
1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 30 10 5 5 50
1412 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 10 30 5 5 50
1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 20 5 3 2 30
1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 20 5 3 2 30
1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 20 5 3 2 30
รวม 348 331 102 89 870
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 160 160 50 30 400
1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 160 160 50 30 400
1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 40 40 15 5 100
รวม 360 360 115 65 900
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 45 5 5 60
1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 15 60 10 5 90
1603 กศ.บ. สังคมศึกษา 5 35 15 5 60
1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 3 40 12 5 60
1605 กศ.บ. ภาษาไทย 2 50 5 3 60
1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย 4 20 25 11 60
1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 3 41 12 4 60
1608 วท.บ. จิตวิทยา 3 52 3 2 60
1609 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 100 10 10 150
รวม 70 443 97 50 660
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 65 25 15 15 120
1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 55 10 5 5 75
1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 15 5 5 50
รวม 145 50 25 25 245
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 80 10 5 5 100
รวม 80 10 5 5 100
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
1901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 80 30 20 20 150
รวม 80 30 20 20 150
รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รวมทั้งสิ้น
2001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 150 100 75 75 400
รวม 150 100 75 75 400

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง