ข้อมูลคณะ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล เว็บไซต์
1 คณะแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด http://med.msu.ac.th
2 คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลด http://pharmacy.msu.ac.th
3 คณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลด http://nu.msu.ac.th
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด https://publichealth.msu.ac.th
5 คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด https://science.msu.ac.th
6 คณะเทคโนโลยี ดาวน์โหลด http://www.techno.msu.ac.th
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด http://vet.msu.ac.th
8 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดาวน์โหลด http://env.msu.ac.th
9 คณะวิทยาการสารสนเทศ ดาวน์โหลด https://it.msu.ac.th
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด http://engineer.msu.ac.th/
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ดาวน์โหลด http://arch.msu.ac.th
12 คณะการบัญชีและการจัดการ ดาวน์โหลด http://www.mbs.msu.ac.th
13 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดาวน์โหลด https://thm.msu.ac.th
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด http://human.msu.ac.th
15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดาวน์โหลด http://copag.msu.ac.th
16 คณะศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด https://edu.msu.ac.th
17 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด https://fineart.msu.ac.th
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดาวน์โหลด https://music.msu.ac.th
19 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด https://culturalscience.msu.ac.th
20 คณะนิติศาสตร์ ดาวน์โหลด https://laws.msu.ac.th

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง