ข้อมูลคณะ

ที่ คณะ/วิทยาลัย เว็บไซต์
1 คณะแพทยศาสตร์ https://med.msu.ac.th
2 คณะเภสัชศาสตร์ http://pharmacy.msu.ac.th
3 คณะพยาบาลศาสตร์ http://nu.msu.ac.th
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ https://publichealth.msu.ac.th
5 คณะวิทยาศาสตร์ https://science.msu.ac.th
6 คณะเทคโนโลยี http://www.techno.msu.ac.th
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ http://vet.msu.ac.th
8 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ http://env.msu.ac.th
9 คณะวิทยาการสารสนเทศ https://it.msu.ac.th
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://engineer.msu.ac.th/
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ http://arch.msu.ac.th
12 คณะการบัญชีและการจัดการ http://www.mbs.msu.ac.th
13 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม https://thm.msu.ac.th
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://human.msu.ac.th
15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง http://copag.msu.ac.th
16 คณะศึกษาศาสตร์ http://edu.msu.ac.th
17 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ https://fineart.msu.ac.th
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ https://music.msu.ac.th
19 คณะนิติศาสตร์ https://laws.msu.ac.th

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง