ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

ที่ คณะ / วิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 คณะแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
2 คณะเภสัชศาสตร์
3 คณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
5 คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
6 คณะเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อ
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
8 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
9 คณะวิทยาการสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ
12 คณะการบัญชีและการจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ
13 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
16 คณะศึกษาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
17 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ
19 คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง