Quota

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล วันที่รับสมัคร ระบบรับสมัคร
1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด 5 ม.ค.-28 ก.พ. 65 เข้าสู่ระบบรับสมัคร
คณะ ข้อมูล
คณะแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาการสารสนเทศ ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ดาวน์โหลด
คณะการบัญชีและการจัดการ ดาวน์โหลด
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดาวน์โหลด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดาวน์โหลด
คณะศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดาวน์โหลด
คณะนิติศาสตร์ ดาวน์โหลด

คณะดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล วันที่รับสมัคร
1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์) ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง