รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 63

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล รับสมัคร
1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวน์โหลด สมัคร 6 ก.พ.-16 มี.ค. 63
คณะ ข้อมูล
คณะแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะพยาบาลศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะเทคโนโลยี ดาวน์โหลด
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะวิทยาการสารสนเทศ ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ดาวน์โหลด
คณะการบัญชีและการจัดการ ดาวน์โหลด
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดาวน์โหลด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ดาวน์โหลด
คณะศึกษาศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดาวน์โหลด
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด
คณะนิติศาสตร์ ดาวน์โหลด
ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล รับสมัคร
2 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลด สมัคร 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63
3 โครงการรับนิสิตพิการ ดาวน์โหลด สมัคร 6 ก.พ.-23 มี.ค. 63

คณะดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล รับสมัคร
1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัครสอบแพทย์

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง