Quota

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ วันที่รับสมัคร ระบบรับสมัคร
1 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 5 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 ระบบรับสมัคร
2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 15 มี.ค. - 10 เม.ย. 66 ระบบรับสมัคร

คณะดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ วันที่รับสมัคร ระบบรับสมัคร
1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์) ติดตามประกาศรับสมัคร

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 , 043-719820 หรือ 043-719800 ต่อ 1202, 1203, 1204

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง