Portfolio

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ วันที่รับสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัคร ระบบรับสมัคร
1 โควตาเด็กดีมีที่เรียน 11-21 ก.ย. 66 ระบบรับสมัคร
2 โควตาครูแนะแนว 11-21 ก.ย. 66 ระบบรับสมัคร
3 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 11-22 ก.ย. 66 ระบบรับสมัคร
4 โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม 11-22 ก.ย. 66 ระบบรับสมัคร
5 โควตารับตรง Portfolio 20 ต.ค.-5 พ.ย. 66 ระบบรับสมัคร
6 โครงการรับนิสิตพิการ 20 ต.ค. 66 - 15 ม.ค. 67 ระบบรับสมัคร
7 โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 24-30 พ.ย. 66 ระบบรับสมัคร

คณะดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ วันที่รับสมัคร ระบบรับสมัคร
1 โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) ติดตามประกาศรับสมัคร
2 โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์) ติดตามประกาศรับสมัคร
3 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี) ติดตามประกาศรับสมัคร
4 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ติดตามประกาศรับสมัคร
5 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ติดตามประกาศรับสมัคร
6 โครงการ Startup Boot Camp@MBS (คณะการบัญชีและการจัดการ) ติดตามประกาศรับสมัคร
7 โครงการชบาสร้างงานสร้างอาชีพ (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ติดตามประกาศรับสมัคร

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 , 043-719820 หรือ 043-719800 ต่อ 1202, 1203, 1204

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง