รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

กองบริการการศึกษาดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล รับสมัคร
1 โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ดาวน์โหลด สมัคร 2-4 ธ.ค.62
2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน สมัคร 2-6 ธ.ค.62
3 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
4 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
5 โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
6 โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
7 โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
8 โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
9 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
10 โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
11 โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
12 โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
13 โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
14 โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
15 โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
16 โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
17 โครงการ COPAG ONE (สำหรับเด็กเรียนดี) (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
18 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร (คณะศิลปกรรมศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
19 โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
20 โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะวัฒนธรรมศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62
21 โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) ดาวน์โหลด สมัคร 2-16 ธ.ค.62

คณะดำเนินการ

ที่ ชื่อโครงการ ข้อมูล รับสมัคร
1 โควตา สสจ. อุดรธานี (คณะพยาบาลศาสตร์) ดาวน์โหลด ติดตามประกาศ
2 โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด ติดตามประกาศ
3 โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด ติดตามประกาศ

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง