รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ครั้งที่ 2

ที่ คณะ / วิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 คณะแพทยศาสตร์
2 คณะเภสัชศาสตร์
3 คณะพยาบาลศาสตร์
4 คณะสาธารณสุขศาสตร์
5 คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
6 คณะเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อ
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์
8 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
9 คณะวิทยาการสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ
12 คณะการบัญชีและการจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ
13 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
16 คณะศึกษาศาสตร์
17 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ
18 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ
19 คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

043-754377 หรือ 043-754321-40 ต่อ 1202, 1203

admission@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง