รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ที่ คณะ ข้อมูล การรับสมัคร
1 คณะแพทยศาสตร์ ปิดรับสมัคร
2 คณะพยาบาลศาสตร์ ปิดรับสมัคร
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปิดรับสมัคร
4 คณะวิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัคร
5 คณะเทคโนโลยี ปิดรับสมัคร
6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปิดรับสมัคร
7 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปิดรับสมัคร
8 คณะวิทยาการสารสนเทศ ปิดรับสมัคร
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิดรับสมัคร
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปิดรับสมัคร
11 คณะการบัญชีและการจัดการ ปิดรับสมัคร
12 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปิดรับสมัคร
13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิดรับสมัคร
14 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปิดรับสมัคร
15 คณะศึกษาศาสตร์ ปิดรับสมัคร
16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปิดรับสมัคร
17 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ปิดรับสมัคร
18 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ปิดรับสมัคร
19 คณะนิติศาสตร์ ปิดรับสมัคร

ติดต่อ

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203

acad.it@msu.ac.th http://acad.msu.ac.th

www.facebook.com/acadmsu เรียนต่อ มมส Mahasarakham university

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง