ลงทะเบียนบัญชี รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1

เงื่อนไขการลงทะเบียน
  1. ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และยินยอมให้ตัดสิทธิ์ โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

  2. ยินยอมรับข้อมูลข่าวสารด้วยข้อความสั้นทางโทรศัพท์(SMS)จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

© 2023 All Rights Reserved. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754377 , 043-719820 หรือ 043-719800 ต่อ 1202, 1203, 1204 อีเมล admission@msu.ac.th