พิมพ์ใบสมัคร

หมายเหตุ :
  1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในการสมัครใหม่