ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2563 หรือ ปี 2564

ข้อมูลคะแนนมาตรฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2564

ข้อมูลการเลือกสาขาวิชา

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
เงื่อนไขการสมัคร
  1. ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และยินยอมให้ตัดสิทธิ์ โดยไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความอันเป็นเท็จ อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
  2. ข้อมูลตรงกับ ระบบ TCAS 64
  3. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในการสมัครใหม่
  4. สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชา และอันดับที่เลือกได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลการสมัคร