ปฏิทินการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com

5 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th พร้อมชำระเงินค่าสมัคร (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.)

5 มกราคม-5 มีนาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วันหลังจากชำระเงิน เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วนหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะโดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

3 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

5 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำนินการ)

10 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

10-11 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com โดยเลือกจาก สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา (เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

12-13 พฤษภาคม 2564

สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2)

15 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th