วิธีการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

อัตราค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร
  ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
  2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยให้ผู้สมัคร เลือกเมนู สมัครเข้าศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
  2.2 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด บันทึกข้อมูลการสมัคร (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งนี้ผู้สมัครสามารสมัครได้เพียงครั้งเดียว)
  2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเลือกเมนู พิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่อให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร

หมายเหตุ :
 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อปลดล็อคเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัครจึงจะดำเนินการสมัครใหม่ได้
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินผ่านธนาคาร
  ผู้สมัครต้องนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร) ผ่านธนาคาร ที่กำหนดให้ ซึ่งต้องชำระเงินไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านธนาคารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประทับตราจากธนาคาร และได้รับหลักฐาน การชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) หรือ บางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐานการชำระเงินไว้ในใบสมัครดำเนินการ ดังนี้
  3.1 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ และ วัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร
  3.2 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำ ระเงินผ่านธนาคาร) ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนดให้ทุกสาขา ทั่วประเทศ คือ

   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  3.3 ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันสุดท้าย ของการชำระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน
หมายเหตุ :
  โปรดสำเนาใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง

  ภาพแสดงตัวอย่าง ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน หลังจากชำระเงิน เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษา โดยด่วน โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น