การสมัคร อัตราค่าสมัคร

การสมัคร

  การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

 1. โครงการความสามารถพิเศษ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 โครงการ 2 อันดับการเลือก ได้แก่
   1.1 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
   1.2 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. โครงการต่างๆ ที่กองบริการดำเนินการ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับการเลือก/ โครงการ/สาขาวิชา ได้แก่
   2.1 โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)
   2.2 โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์)
   2.3 โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี)
   2.4 โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
   2.5 โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
   2.6 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
   2.7 โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)
   2.8 โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
   2.9 โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์และการออกแบบ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)
   2.10 โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ)
   2.11 โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
   2.12 โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
   2.13 โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
   2.14 โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)
   2.15 โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)
   2.16 โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)
 3. ผู้สมัครพิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดให้ และสามารถเลือกได้ ดังนี้
  กรณีที่ ความสามารถของผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดให้ เลือกสมัครได้ จำนวนสาขาวิชาที่สมัครได้ อัตราค่าสมัครเหมาจ่าย
  1 โครงการความสามารถพิเศษ เลือกสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแต่ละโครงการ สามารถสมัครได้ 2 อันดับการเลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
  2 โครงการความสามารถพิเศษ และโครงการต่างๆ ที่กองบริการดำเนินการ เลือกสมัครเหมือนกรณีที่ 1 และเลือกสมัครโครงการ ต่างๆ ที่กองบริการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้ 1 อันดับการเลือก 3 สาขาวิชา 500 บาท
  3 โครงการต่างๆ ที่กองบริการ ดำเนินการ เลือกสมัครโครงการต่างๆ ที่กองบริการดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้ 1 อันดับการเลือก 1 สาขาวิชา 500 บาท

อัตราค่าสมัคร

  ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)