วิธีการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

อัตราค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร
  ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
  2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยให้ผู้สมัคร เลือกเมนู สมัครเข้าศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
  2.2 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด บันทึกข้อมูลการสมัคร (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งนี้ผู้สมัครสามารสมัครได้เพียงครั้งเดียว)
  2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครจดเลขที่สมัครไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู พิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่อให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร

หมายเหตุ :
 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในการสมัครใหม่
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินผ่านธนาคาร
  3.1 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ และ วัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร
  3.2 ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำ ระเงินผ่านธนาคาร) ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนดให้ทุกสาขา ทั่วประเทศ คือ

   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  3.3 ผู้สมัครสามาถชำระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน ซึ่งจะมีกำหนดการชำระเงิน 3 วัน นับจากวันสมัคร
หมายเหตุ :
  ผู้โปรดสำเนาใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ไว้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง เนื่องจากต้องส่งเอกสารฉบับจริงไปให้มหาวิทยาลัย

  ภาพแสดงตัวอย่าง ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 4 การนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  4.1 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถนำส่งได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  4.2 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถนำส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1)
  การจัดเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
  2. หลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง)
  3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
   3.1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
   3.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
   3.3 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ กศน. ใชัใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำ นวน 1 ชุด
  6. การนำส่ง portfolio และเอกสารอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   6.1 กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาหรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ให้นำส่งพร้อมชุดใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ข้อ 1-5
   6.2 กรณีสมัครโครงการต่างๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน หลังจากชำระเงินและ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน โทรศัพท์หมายเลข 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย จะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ โดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น