msu

ระบบตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 2 Quota มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2564

* สาขาวิชา พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะแพทยศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เว็บ คณะแพทยศาสตร์ http://www.med.msu.ac.th/web

© 2021 All rights reserved.
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0-4375-4377