ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2563

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)

6 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2563

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

6 กุมภาพันธ์-18 มีนาคม 2563

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดให้ (กำหนดให้ชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร)

6 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th ภายใน 5 วัน หลังจากชำระเงิน เมื่อพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษาโดยด่วน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่แก้ไขข้อมูลให้ และถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

7 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

9 เมษายน 2563

สอบสัมภาษณ์ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ)

10 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th

22-23 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com โดยเลือก จากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 สาขาวิชา (เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลัง ไม่ได้

24-25 เมษายน 2563

สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2)

27 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com