msu

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSU-TCAS 64 https://admission.msu.ac.th
โทรศัพท์ 0-4375-4377